Chỉ có tượng đài không có tượng đài 
Mới rời khỏi cuộc chơi: thuộc bài hay thích ứng.
Chỉ có danh xưng không chấp danh xưng
Thì mới sống được trong mọi từng mọi lớp.