Tinh khiết thì mong manh
Trong lành thì dễ tan biến
Thiêng liêng thì dễ bị điên 
Ngoan hiền thì dễ bị lợi dụng
Hay tụng thì ít làm
Hay càm ràm thì dễ bị đánh
Hề hề. . .
Hay xưng thánh thì dễ thành quốc doanh