Thấy sai sửa sai. 
Nhưng người lảnh đạo sẽ không bao giờ nhận mình sai, dù vẫn sửa sai. Và đám đông thì cũng y như vậy.
Bởi vậy, chứng tỏ mình tự nhận thức được sai để sửa, thì đám đông sẽ hại mình. Vì chúng nghĩ, nó sai nó còn biết, sao chúng mình sai nó không biết được chứ? Nó sẽ sửa chúng mình, nên chúng mình phải sửa nó trước. . .hề hề. . .
Cho nên muốn tồn tại. Hãy chứng tỏ nhờ lảnh đạo, nhờ tập thể và nhờ đám đông khai thị cho, mình mới biết sai để sửa. . .
Làm như thế, bản ngã chúng được vuốt ve thì mình mới được an toàn. . . Hề hề. . .
^^^

Đạp xe dạo chơi trong rừng Nam Cát Tiên