Vất hết mặt nạ đang mang để tìm lại chính mình.
Vất mãi. . .vất mãi. . .
Hề hề. . .
Cái mặt nạ còn lại cuối cùng không thể vất được tên là : " Vất mặt nạ".
Bởi vì còn cường điệu việc vất mặt nạ, thì nó còn bám chặt vào da mặt mình.
Thế cho nên cổ đức mới dạy:

Pháp bổn pháp vô pháp
Vô pháp pháp diệc pháp
Kim phó vô pháp thời
Pháp pháp hà tằng pháp
( Kệ đức Phật Thích Ca)

Tạm dịch:
Pháp là pháp vốn xưa không pháp
Không pháp mà cũng pháp đó đây
Ta trao không pháp buổi nay
Pháp nào pháp nấy nào hay pháp nào.