Hề hề. . .
Bận đi chơi. Kiếp sau tui mới dề. 
Ai muốn nhắn gì với tui thì nói với Ông Địa. . .