Tự nhiên
Yên
Lặng 
Vắng
Rỗng
Rỗng nên thông
Thông nên đồng
Đồng nên động mà huyền
Huyền nên thông mà như không
Thiêng hoặc linh đều khê đồng