Cánh sen đun trà sen
Tánh sen bỏ vào trà
Nước là pháp sương sa
Bình là diệu pháp hoa
Chén là vô ngã tướng
Hề hề. . .
Ma quạt lửa đun trà
Thần quét nhà cắm hoa
Tiên múa hát đàn ca
Gió mời khách thay ta
Trăng đốt đèn kết hoa
Hề hề.. . .
Ta mời ta uống trà
^^^

(Hoa sen đun trà sen)