Đá đứng trên ngàn, đá mang khối tình bất tử
Đạo tự tại trên đồng, tánh đạo thổng thồng thông
Nguyện cho đá bổng thành người
Tình đá sẽ hóa nụ cười trên môi
^^^

(Hòn đá có hình như mặt người, bên đường lên động Thiên Đường)