Nước lạnh
Sông lặng
Cá đớp trăng

Dầu cạn
Đèn tắt
Hiu hắt tàn canh

Uống trăng xanh đàn hát
Mây bát ngát đầy thuyền
Ưu phiền bay theo gió
^^^
(Đêm trăng uống trà trên thuyền)