Nạp năng lượng để lên núi luyện công/ hề hề. . .tới Tạ Hiện nhậu cho tụi Tây biết tài của tụi nầy.