Ta ngồi giữa cuộc trời ơi
Thiên thu bát ngát tình chơi nơi nào
Trời cao đất rộng ngồng ngông
Thông thì thông thống không thì tái lai
Hề hề. . .