Đầy thì tràn
Tràn thì trào ra ngẫu hứng
Không ai biết được tướng của tràn

Này Cỏ May
Thượng đế là người rót
Con tim ngươi là cái ly
Nhưng tràn là tự do của nước

Tràn là tác phẩm
Thượng đế không làm chủ được tự do của tràn
Nhưng ngài thì lúc nào cũng đang rót
Còn con tim tự do thì chẳng đóng cửa bao giờ.