- Phương pháp của cụ phải hiểu như thế nào?
- Như cỏ mọc ngoài đồng
- Như vậy là thuận tự nhiên chẳng có pháp gì sao?
- Cũng không có pháp thuận tự nhiên
-Vậy làm sao để học để tập?
- Cỏ thì mọc như cỏ
- Vậy không phải cỏ thì sao?
- Mọc như không phải cỏ
- Cần gì để cỏ xanh tốt?
- Nó cần ánh sáng và mặt đất. . . Nếu có hòn đá nào đè trên nó thì ném đi. Nếu ở trong nhà thì đưa ra ngoài trời. Hề hề. . .Cỏ thì có giá trị của cỏ, không cần cố giống cây đại thụ hay khóm hoa.
^^^

Cũng không có thuận tự nhiên