Trần trụi chơ vơ
Nến vàng gáy sách 
Rách toạt
Mắt xoạt bóng đêm
Chữ cười nghệch mặt.
Nửa bặt trong trang
Nửa tràn lai láng

Hốt chữ bỏ vào hang
Dán lại

>>>

(Nửa bặt trong trang, nửa tràn lai láng)