Núi vẫn là núi
Mây vẫn là mây
Tuyết vẫn là tuyết

Gió đùa với núi
Núi đùa với mây
Mây đùa với tuyết
Tuyết tuyệt đối lặng im

Ta bèn đến gỡ cái lặng im của tuyết
>>>

Click here to play this video