Mưa vắng yên lặng rơi
Hoa mồng tơi tím ngắt
Ếch nhái tụng kinh đời
Cây cỏ buông thảnh thơi
Mưa dạo chơi thong thả
Ta vui cuốc đất nhà
Trồng hoa cà màu tím