Em đứng bên đời đi nghe gió hú
Lá rơi 
Rừng cũ ngủ không yên