Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Chim không cánh bay cao

  • 0 Comments
  Thư gửi bạn T.H.T Bác Tư Rượu Đế nhờ tớ đưa hộ bài viết này lên Quán Trà. . .
  Bác bảo là vừa rồi có gặp bạn, thấy tâm bồ đề kiên cố, đạo hạnh và thể lực bạn tăng tiến bác ấy rất mừng
 • Tâm lý khí công

  Trung Quán

  • 0 Comments
  Rỗng không vẫn là có Là có nên mới có không

  Trong rỗng không không có

  Ngoài rỗng không vẫn đầy

 • Tâm lý khí công

  Uống nước

  • 0 Comments
  Cái bình cạn không đáy Tôi uống một hơi đầy

  Tiếng nước tong tóc chảy

  Tôi uống tràn

 • Tâm lý khí công

  Nhị nguyên

  • 0 Comments
  Xin giới thiệu với chư huynh hai bài thơ xướng hoạ của Lãng Lý Bạch Điều và bác Tư Rượu Đế. Huynh nào có hứng, xin mời tham gia để cùng vui!. . .

  Đại cuộc

  Đem thân vì đại cuộc