Bài viết mới
 • Tâm lý khí công

  Sướng hơn.

  • 0 Comments
  Tư Đờn Cò đang say, gặp Bảy Xị đang xỉn.

  Hắn gọi lại và lè nhè:

  -         Đời đẹp thế này. Say là dại

 • Tâm lý khí công

  Tình chờ

  • 0 Comments
  Sóng lặng yên

  Biển cứ chờ

  Ôi!

 • Tâm lý khí công

  Tánh cội

  • 0 Comments
  Bạn TP đến uống trà và tặng chư huynh bài thơ.

  Cảm cái tình văn đạo!. . . . Bác Tư Rượu Đế đã có bài thơ ngẫu hứng để tặng lại bạn ấy.

  Xin mời thưởng thức, hy vọng có thể góp thêm hương cho ly trà của chư huynh!
 • Tâm lý khí công

  Chỗ trũng Tát Bà Ha

  • 0 Comments
  Này chú Ba mọi thần chú nhà Phật đều bắt đầu bằng UM và kết thúc bằng Tát Bà Ha.

  Trong kinh nghiệm thực hành, UM có nghĩa là từ rỗng không mà hiển thị thành vạn pháp. . .vô lượng vô biên pháp!. . . .

  Chánh định vào diệu dụng âm thanh với năng lượng và sự tỉnh giác, sẽ làm người tập thực chứng tâm không