Năm tới là năm Chuột. Đại Sư Mèo ta chắc phải đổi khẩu vị.
Hề hề. . .
Thay vì ăn chuột, ta sẽ ăn cá.