Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Cô Bé Thượng Ngàn

  • 0 Comments

  (Hề hề . .vừa mới vẽ xong).

 • Cây nhà lá vườn

  Phật tại tâm

  • 0 Comments

  Đành rằng Phật tại tâm. Nhưng cái tâm ấy là bản thể bạn đâu nắm bắt được. Bản thể thì không thể tồn tại độc lập ngoài hiện tượng. 
  Thế cho nên học pháp mà không chấp pháp chứ không thể tự nhiên " kiến Tánh" được, trừ các bậc thiện thệ. . .
  Hề hề. . .
  Ta biết mình còn ngu muội, còn chưa chứng ngộ, nên đi cầu đạo khắp thế gian là vì vậy. • Cây nhà lá vườn

  Xã hội đang đô thị hóa

  • 0 Comments

  Xã hội đang đô thị hóa
  Thiền cũng đang bị đô thị hóa
  Bạn hãy trở về với thiên nhiên
  Để cân bằng môi trường sinh học, cân bằng môi trường tâm linh. 
  Và để thực sống trong ngôi nhà hạnh phúc với mẹ vũ trụ. • Cây nhà lá vườn

  Giác ngộ và vô minh

  • 0 Comments

  Phố thì vẫn vậy
  Khi ta thấy ta một mình 
  Thì phố lặng thinh
  Hề hề. . .
  Giác ngộ và vô minh cũng y như vậy