Bài viết mới
 • Cây nhà lá vườn

  Vẽ bậy viết bậy

  • 0 Comments

  Phương pháp thoát khổ. . .hề hề. . .

 • Cây nhà lá vườn

  Kỷ niệm ở Anhkor Wat

  • 0 Comments
   (Kỷ niệm ở Angkor Wat)

  Đi chơi chơi đi đi chơi đi
  Vô sự sự vô vô sự vô
  Tự tại tại tự tự tại tự
  Vô ngại ngại vô vô ngại vô
  Hề hề. . .
  Angkor Wat what Angkor ?
  Gió lộng đền thiêng thiền tốn tiền

 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Nếu ông nô lệ cho "người bên trong". Các biểu thị của ông qua lời nói và hành động đều mang đậm hình tướng tâm linh. Đó là điểm yếu để người thế gian công kích làm ra vẻ ta đây là khoa học. Ông sẽ mất uy tín và bị xã hội cô lập.
  Nếu ông duy ý chí. "Người bên trong" sẽ bị gạt ra ngoài và cái ngã của ông sẽ dùng năng lượng qua tâm trí nhị nguyên. Nên múa may vô thức, nói năng hoang tưởng mà không có hiệu quả gì thực tiễn.
  Này Cỏ May
  Tam thân mà nhất thể. "Người bên trong" hay linh giác điều khiển. Thể xác hành động. Còn ông thì không làm, ông là "vô tác", ông là người chứng kiến để sẵn sàng điều chỉnh.


 • Cây nhà lá vườn

  Này Cỏ May

  • 0 Comments

  Khi ông tu thì ông thành người tốt.
  Khi “người bên trong” ông tu và ông chỉ là “chứng nhân". Ông mới áp dụng được thiền trong cuộc sống mà không làm bằng tâm trí.
  Cùng sống và cùng làm với nhau một thời gian đủ lâu. Người bên trong và ông làm một, ông sẽ chứng “Bất Nhị Pháp Môn".
  Khi đó, ông sẽ có diệu lực qua lời nói và hành động bình thường. Mà không cần phải biểu thị qua khế ấn, thần chú và linh phù.