Đần và Ngốc đi vào chùa Bái Đính Tràng An ở Ninh Bình để lễ Phật.

Chúng nó thấy cái bảng thật to treo ở ngay cổng vào:

Khu Du Lịch Tâm Linh

Khi vào chùa quì trước 3 tượng Phật khổng lồ.

Cả hai thành tâm khấn nguyện:

Xin 3 ông Phật Du Lịch gia hộ độtrì để con kiếm đủ tiền, thường xuyên đến đây đảnh lễ các Ngài ạ.

Khi ra về Đần nói với Ngốc:

- Bây giờ tao có bằng chứng, là đời nay vẫn có người lên niết bàn được đấy nghen. Mày hết cãi nghen.

- Ai lên được niết bàn đâu?

- Thì người ta phải lên được Niết bàn hợp đồng được với Phật, thì các Ngài mới chịu ngồi cả ở đấy làm du lịch cho họ chứ. . .hềhề. . .!.

- Do vậy, nhất định từ nay thếgian sẽ có thêm câu niệm:

Nam Mô Du Lịch Tối Thắng Phật

Nam Mô Du Lịch Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. . . hềhề.. .!

Xí Xọn/24/2/2009