Dây thừng buộc lu vỡ Đựng ai? Gáo dừa thủng đáy Múc ai?

Thân này mất nhận biết

Còn thân?

Tâm này mất nhận biết

Còn tâm?

Ai tụng? ai ngồi thiền?

….

Xay xay xay

Quay quay quay

Người vô ngã

Ngã vô bình

Lu vỡ chứa nước không

 

Rỗng không thông đáy không

 

Hoang Lien/