Em trộn biển biếc Để thấy biển biếc, xanh biếc thế nào

Em trộn trời cao

Để thấy trăng sao làm sao sáng vậy

Em trộn cỏ cây

Để thấy mầm cây đâm chồi nảy lộc

Em trộn hư không

Để thấy mình rỗng có không chẳng còn

 

Trộn anh cho tròn

Để thấy tình còn, xoay hình lật bóng

Để thành một sóng. . .

 

                           một dòng trong veo!. . .

 

Cỏ Ngọt/26/12/2006