Sống: một hơi thở vào Chết: một hơi thở ra Đêm ngày luân hồi vậy Số kiếp tựa hà sa...

Thở vào, ta còn đó

Thở ra, đã hết ta

Lặng im ,tan cùng gió

Trong hư không bao la

 

Tỉnh ra, ta vẫn thở

Thở vào như thở ra

Đều tan hòa cùng gió

Trong hư không bao la

 

Phải đâu ta nằm đó

khi BIẾT: AI là TA

Bình an tan cùng gió

Trong hư không bao la

 

Văn Sơn 17/ 0/2003