Ngày hôm trước tại quán trà Dưỡng Sinh. -Chào cụ Tưởng Vậy, -Chào chú Tư Chim

-          Thưa cụ! . . .Trước Phật chưa có tượng Phật để lễ lạy, mà Phật vẫn thành Phật. Sao nay phải lễ lạy tượng Phật mới thành Phật?

-          Cây mít này truớc không có trái mít gọi là "cây mít". Bây giờ có trái mít thì nó đã khác giống hay vẫn là cây mít?

-          Vẫn là cây mít.

-          Cũng vậy. Vấn đề không phải là ngồi im  hay lễ lạy. Mà là "Vô tướng" tuỳ duyên tự hiển tướng!

-          Vô lý!. . . Đã là "Vô tướng" sao lại có thể thành "hữu tướng" được.

-          Như trong vườn mít này. Có cây đã có trái, có nhiều cây mới trồng còn bé chưa có trái. Những cây bé này khi lớn đúng sức cũng sẽ có trái?

-          Đúng vậy.

-          Trái này cũng từ "Vô trái" mà thành. Chẳng phải vậy sao?

-          Nhưng nó phải có cây mít mới hiển thị thành trái mít được chứ?

-          Mô Phật! . . .Đúng vậy, "Vô tướng" hiển thị thành "hữu tướng" đều nội bao trong "Tánh".

-          Thưa cụ!. . .Trước Phật chưa có kinh Phật để tụng mà Phật vẫn thành Phật. Sao nay phải tụng kinh mới thành Phật?

-          Con gà trống này ban ngày không gáy. Bây giờ đêm đã gần tàn nên nó gáy , vậy nó còn là gà trống hay đã thành giống khác?

-          Vẫn là con gà trống.

-          Cũng vậy vấn đề không phải là tụng kinh hay ngồi im chỉ quán. Mà là "vô thanh" tuỳ duyên tự hiển thị mọi âm thanh.

-          Vô lý!. . . Đã là "Vô thanh" sao lại có thể thành "hữu thanh" được.

-          Ông thấy cái chuông này chứ?

-          Vâng có thấy.

-          Tôi chưa đánh thì cái chuông này không có âm thanh hay là "vô thanh". Bây giờ tôi đánh có âm thanh phát ra gọi là "hữu thanh". Vậy chẳng phải "vô thanh" biến thành hữu thanh là gì?

-          Nhưng phải có động tác đánh mới có âm thanh và phải có người nghe mới biết có âm thanh?

-          Mô Phật !. . . Từ "Tánh" cũng qua "duyên" mà có "Tánh nghe" "Tánh làm" như vậy! . . .

Ngày hôm sau cũng tại quán trà Dưỡng Sinh.

-          Chào cụ Tưởng Vậy.

-          Chào chú Ba Gàn.

-          Thưa cụ!. . .Trước Phật chưa có kinh Phật để tụng mà Phật vẫn thành Phật. Sao nay phải tụng kinh mới thành Phật?

-          Mô Phật!. . . Trước Phật thuyết pháp, nay chúng sanh tự "Phật tánh" tụng kinh thì đâu có gì khác! . . .

-          Thưa cụ! . . .Trước Phật chưa có tượng Phật để lể lạy, mà Phật vẫn thành Phật. Sao nay phải lể lạy tượng Phật mới thành Phật?

-          Mô Phật!. . Trước Phật mặc áo, thay áo, ăn cơm, ngủ nghĩ, ôm bình bát đi khất thực. . .v .v. . . đâu khác gì nay chúng sanh đảnh lễ tại tâm!. . .

Ngày hôm sau nữa cũng tại quán trà Dưỡng Sinh.

-          Chào cụ Tưởng Vậy.

-          Chào chú Cỏ May.

-          Thưa cụ tôi cũng muốn hỏi hai câu hỏi, mà bác Tư Chim và bác Ba Gàn đã hỏi cụ mấy hôm trước.

-          Hềhề!. . . Cái đang hỏi.

 

MÂY/15/3/2005