- Thiền thì phải ngồi im. Chuyển động sao gọi là thiền được ?

- Thế những người tu thiền không ăn uống ngủ nghỉ và làm việc sao ?

-  Dĩ nhiên là có.

- Thế lúc ấy họ không ở trong trạng thái Thiền sao ?

-  Xả thiền rồi mới làm.

-  Nếu trạng thái thiền là đúng thì xả thiền rồi tham dục sao ?

-  Tuy xả thiền nhưng vẫn hành động trong chánh niệm và tỉnh giác nên không thể gọi là tham dục.

-  Làm sao biết đang chánh niệm và tỉnh giác ?

-  Trụ vào trạng thái nhận biết.

-  Có hành động trụ thì nhận biết chỉ là đối tượng.

-  Không trụ gọi là trụ. Yên lặng nên tự chiếu sáng.

-  Đúng vậy. Tự nhiên biết, không chần chừ. Tịch chiếu mà tuỳ duyên. Làm mà như thế chính là "Thiền động" vậy ! . .

Xin cho một thí dụ.

Chuyển động tỉnh giác trong Khí Công Dưỡng Sinh chính là thiền động vậy !

 

                                                                                                                           Mây/12/9/003