Hỏi: Chúng con còn vô minh nên chưa hiểu rõ yếu chỉ: "Phùng động sát động, phùng tịnh sát tịnh, phùng rỗng không sát rỗng không" trong hành thiền. Chúng con kính mong Thầy hoan hỷ giảng cho chúng con hiểu rõ, để chúng con không bị lạc đường.

Đáp:

Động, tịnh hay rỗng không là 3 trạng thái của "tướng". Tùy thời tùy lúc 3 trạng thái này luôn thay đổi. . . . Chứ nguồn cội sâu xa của tướng là "tánh" thì luôn "như như". . .

 

Thí dụ: như tướng của nước, tùy nhiệt độ mà có các trạng thái: lỏng, đặc hay hơi. . . . Chứ "tánh nước" thì gồm đủ 3 trạng thái này mà không chấp chặt vào một trạng thái cố định nào. . . . Nên gọi là "Vô". . . .

 

Bởi vậy nếu chỉ chấp chặt vào một trạng thái nào trong 3 trạng thái của tướng là: động, tịnh hay rỗng không là không phù hợp với yếu chỉ: "Tùy duyên hiển tướng" của thiền và bị lôi bởi tướng mà không ngộ "Tánh". . .

 

Mô Phật! . . . Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy!. . . Xin chư huynh tác bạch việc này với chư tăng và chư thiện tri thức để các ngài ấy phát tâm chỉ dạy cho thì mới được. . . .

 

Ông Già/30/5/2007