Huệ hay tuệ cũng như nhau. (Prajnâ, vibhâshana, djnâ). 
Người miền Nam thường đọc là Huệ. Người miền bắc thường đọc là Tuệ. 
Đó là cái đức dụng sáng suốt, thông hiểu sự và lý, dứt điều lầm lạc và mê muội, có lòng quyết định, diệt hết sở nghi. . . . 

Chúc bạn thân tâm thường an lạc.

trích từ: Giới - Định - Huệ