Hỏi:

Bạch Thầy

Xin Thầy chỉ giáo thêm cho chúng con ý nghĩa của các ký tự trên Động Mẹ ở Diên Lâm ạ!

Theo tuần tự các ký tự từ thấp lên cao:

_ Dấu hỏi (?)

_ Dấu chấm than (!)

_ Dấu khác (≠)

_ Dấu tương đương (Dấu ngã trên dấu ngang)

_ Dấu tiến đến vô cực (∞)

_ Dấu vô cực ( O)

Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

HD-NT

. . . . .

Đáp:

Các ký tự ấy minh hoa sự tiến hoá tâm thức người tu về hướng giác ngộ để thực chứng niết bàn. Nó cũng như "Thập Mục Ngưu Đồ", nhưng là ký tự toán học:

_ Dấu hỏi (?): Ban đầu hành giả đặt câu hỏi về cuộc đời này, về thân phận con người, về hạnh phúc đích thực, về sự sống và cái chết. .v.v. . . .

_ Dấu chấm than (!): Khi bắt đầu tự chiêm nghiệm và quán xét như vậy. Hành giả thấy đời là Dukha (khổ) nên (!).

_ Dấu khác (≠): Do vậy hành giả không bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

_ Dấu =: Sau thời gian tu tập. Khi chứng thiền, hành giả sẽ luôn bằng lòng với hiện tại.

_ Dấu tương đương (Dấu ngã trên dấu ngang): Tâm thức phát triển lên cao hành giả thực chứng Trung Quán Song Chiếu thấy rõ mợi sự là tương đối, luôn đang là, và luôn biến dịch. Nên vạn vật đều không có tự tánh, đều có tính tương đối. Do vậy hành giả thực chứng "tâm vô sở trụ".

_ Dấu tiến đến vô cực (∞): Hành giả thể nhập niết bàn (Nirvana). Nghĩa là tiến mãi về phía vô cực, tiến mãi về phía vô cùng vô tận không ngằn mé, trong trạng thái tự do tuyệt đối.

_ Dấu vô cực ( O): Tâm thức hành giả lúc bấy giờ viên dung, rỗng không mà luôn tràn đầy nhận biết (O). Tâm tthức hành giả chính là Chân Như hay Chân Không mà Diệu Hữu.

>>>>>>

Động Mẹ ở Diên Lâm tượng trưng cho bào thai vũ trụ

 

sắp đặt/ Hứng trăng

(Cây cột thẳng đứng tượng trưng cho sự chánh đinh. Xâu chuổi tượng trưng cho quá trình tinh tấn công phu. Cái nón lật ngữa bên trong rỗng không tượng trưng cho tâm không. Hứng trăng tượng trưng cho sự phản ảnh của tâm bát nhã không lưu ảnh. Có hành động hứng mà không có người hứng. Và trăng tương trưng cho cái biết tự nhiên phi nổ lực không nguyên nhân của bát nhã)

 

Các ký tự trên vách thạch động, tượng trưng cho quá trình thăng hoa tiến hoá tâm thức về hướng giác ngộ.

 

Sắp đặt /Diệu Pháp Liên Hoa kinh

(Pháp Hoa ẩn tàng trong sự sự vật vật)

 

Sắp đặt/ Người Câu Trăng!

(Tượng trưng cho ngã học đạo với tâm trí nhị nguyên nhằm thu lượm kiến thức)

 

Sắp đặt / Trà Hoa Diệu Pháp

 

Sắp đặt /