-Chào chú Ba Gàn

-Xin kính chào cụ Tưởng Vậy.

- Thưa cụ , điều quan trọng của Tứ Niệm Xứ là gì?
- Ai niệm?
- Tại sao vậy?
- Bởi vì nếu không phải "Con người Thật" niệm, thì Tứ Niệm Xứ sẽ thành 'Tứ Niệm Huyễn"
- Đã là "Con Người Thật" thì vượt khỏi Tứ Niệm Xứ, cần gì phải "Niệm"
- Không phải vậy. Khi "Đắc khí" thể nhập Phật trường của Như Lai, nghĩa là từ tự Tánh khởi dụng, thì Thể Xác còn là phàm phu đang trả nghiệp, nên phải dùng Tứ Niệm Xứ để Thân Tâm biến thành Lô Xá Na Phật.


- Điều quan trọng của Tứ Chánh Cần là gì?
- Ai Cần?
- Tại sao thế?
- Bởi vì nếu không phải Con Người Thật "cần". Thì Tứ Chánh Cần sẽ thành Tứ Chánh Cân. Nghĩa là luôn có cái cân nhị nguyên là: đúng - sai, phải - trái, có - không. .. . trong tâm, nên tâm chỉ là Tâm Phán Xét!
- Đã là "Con Người Thật" thì vượt khỏi Tứ Chánh Cần, cần gì phải "Cần" ?
- Không phải vậy. Khi "Đắc khí" thể nhập Phật trường của Như Lai, nghĩa là từ tự Tánh khởi dụng. Thì Thể Xác còn là phàm phu đang trả nghiệp, nên phải dùng Tứ Chánh Cần để Thân Tâm thăng hoa chuyển hóa biến thành Lô Xá Na Phật.


- Điều quan trọng của Tứ Như ý Túc là gì?
- Ai túc?
- Tại sao thế?
- Bởi vì nếu không phải Con Người Thật "Túc". Thì Tứ Như ý Túc sẽ thành Tứ Hư Ý Túc. Nghĩa có bốn cái không đầy đủ, có 4 cái không bằng lòng!
- Đã là "Con Người Thật" thì vượt khỏi Tứ Như Ý Túc, cần gì phải "Túc" ?
- Không phải vậy. Khi "Đắc khí" thể nhập Phật trường của Như Lai, nghĩa là từ tự Tánh khởi dụng, Thì Thể Xác còn là phàm phu đang trả nghiệp, nên phải dùng Tứ Như Ý Túc để Thân Tâm thăng hoa chuyển hóa biến thành Lô Xá Na Phật.


Tương tự như vậy điều quan trọng của Thất Giác Chi + Ngũ căn +Ngũ Lực và Bát Chánh Đạo là gì?
- Ai là chủ thể các hành động tu tập ấy?
- Tại sao thế?
- Nếu là "ngã" làm thì càng tu càng dễ thành "Đại Ngã" và rất khó thực chứng "Vô Ngã"!
- Vậy phải làm thế nào?
-  Phải từ "Con Người Thật" tức là từ tự tánh Khởi Tu, từ tự Tánh khởi Dụng.
Mô Phật! Từ tự tánh khởi Tu thì tu mà không gây ra Thiện Nghiệp. Từ tự Tánh khởi Dụng thì Dụng để trả sạch nghiêp cũ mà không gây ra nghiệp mới.
-  Vậy Con Người Thật ở đây là gì?
-  Tỳ Lô Giá Na Tánh.
-  Nếu đã từ Tỳ Lô Tánh khởi Dụng, khởi Tu, thì bên ngoài Thân Tâm phải là Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật, cần gì phải Tu nữa?
-  Không phải vậy, đó là bậc đã Giác Ngộ thành Phật. Còn những vị có căn tu nhiều đời, bây giờ kiếp này tu Thiền Năng Lượng "Đắc Khí", nhận được ân điển thiêng liêng của Như Lai gia trì, được Thể Nhập Phật Trường của Như Lai. Nhưng xác bên ngoài vẫn là phàm phu đang trả nghiệp, thì phải từ tự Tánh khởi tu, từ tự tánh khởi dụng mới được và pháp tu căn bản vẫn là Tứ Niệm Xứ và 37 phẩm trợ đạo của Như Lai (Tứ Niệm Xứ + Tứ Chánh cần + Tứ Như Ý Túc + Thất Giác Chi + Ngũ căn +Ngũ Lực+Bát Chánh Đạo).
- Như vậy cách thực hành cụ thể phải như thế nào?
- Phải dùng Hóa Thân thực hành Tứ Niệm Xứ và 37 phẩm trợ đạo của Như Lai. Hay nói cách khác phải nhận ân điển thiêng liêng gia trì trong một thể xác hướng thiện để thực hành Tứ Niệm Xứ và 37 phẩm trợ đạo của Như Lai thì hiệu quả hơn là dùng thân xác phàm phu để làm.
- Làm thế nào để nhận được ân điển thiêng liêng gia trì?
- Thiền Năng Lượng hay Khí Công Dưỡng Sinh có phương pháp "Đắc Khí" có thể giúp làm được.
- Cảm ơn cụ về những điều cụ đã chỉ dạy hôm nay
- Mô Phật, ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Nếu muốn có cái biết như thật về vấn đề này. Ông nên thưa chuyện với chư Tăng Ni và chư thiện tri thức, để các ngài ấy phát tâm chỉ dạy cho thì mới được.
 
Tưởng Vậy/26/9/2008