Đại Thủ Ấn (Mahamudra) là pháp bí truyền của Mật Tông Đại Thừa. Nó là phương tiện thiện xão giúp hành giả nhận được gia trì lực của Như Lai và chư vị thiêng liêng. Khiến thân tâm hành giả biến thành hoá thân có khả năng hoạt dụng để thích ứng với tình huống, để tự trị lành Thân và Tâm bệnh, giúp người khác cũng được như vậy. Ngoài ra nó còn là phương tiện giúp hành giả trực chỉ chân tâm kiến tánh, thực chứng giác ngộ.

Đại Thủ Ấn hiển thị qua tam mật tương ưng: Thân mật, Khẩu mật và Ý mật. Trong đó Khế ấn (Mudra biểu thị cho Thân), Dalani biểu thị cho Khẩu và Mantra biểu thị cho Ý. Do hợp nhất với thiêng liêng ở dạng năng lượng. Nên Thân của thể hợp nhất này biểu thị thành khế ấn (Mudra).

Do nguyện lực nhận gia trì lực. Nên khế ấn phụng thỉnh, được năng lượng giác ngộ tác động, đưa lên đặt ở đảnh đầu tại huyệt Bách Hội (luân xa 7). Luân xa 7 là cửa ngõ để gia trì lực giao lưu vào người qua não và tuỷ sống(Nhâm Đốc mạch). Sau đó năng lượng theo Kinh Lạc tràn ra khắp châu thân, khiến thể xác (Sattva) hợp nhất với năng lượng (Bodhi) để thành thể Hoá Thân (Bodhisattva: tạm dịch là: Bồ Đề Tát Đoả).

Sau đây là vài nét về phương pháp dùng đại thủ ấn nhận gia trì lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị thiêng liêng. . .

1/Kiết ấn phụng thỉnh (hai tay hợp nhất):

Trong kỹ thuật nhận gia trì lực. Ấn phụng thỉnh rất quan trọng vì nó giúp hành giả hợp nhất cơ thể mình với năng lượng giác ngộ của ơn trên mà không tai nạn. Theo đấy khi hành giả được Như Lai hoặc chư Bồ tát. . . .gia hộ. Năng lượng trước khi qua luân xa 7 tại đảnh đầu, sẽ qua khế ấn phụng thỉnh trước. Nhờ thế năng lực sẽ được điều hoà cho phù hợp với sức khoẻ, thể lực, nghiệp lực, công đức của hành giả. Nếu hành giả nhận năng lượng gia trì qua luân xa 7, mà không thông qua một ấn phụng thỉnh tương thích. Việc ấy sẽ làm hành giả chịu nhiều rủi ro, vì cơ thể của mình chưa chắc đã tương thích với kênh năng lượng sinh học mà mình đang nhận.

(Kiết ấn phụng thỉnh Kim Cang Thần ở mật thất bảo tháp chùa Bạch vân Cư Tự-Tây Tạng/7/2012)

2/ Nhận gia trì lực:

Khi năng lượng gia trì của Như Lai và ơn trên qua Ấn Phụng Thỉnh để phóng vào luân xa 7. Khế ấn sẽ rung động mạnh và xuất hiện động tác đảnh lễ thập phương bằng khế ấn này.  Năng lượng của gia trì lực sau đấy vào Nhâm Đốc Mạch là não và tuỷ sống rồi theo các đường kinh lạc toả ra toàn thân. Thể hợp nhất giữa xác vật lý và năng lượng gọi là Hoá Thân.

(Nhận gia trì lực của Như lai, chư Bồ tát, chư vị Tara, chư vị Dakini và chư vị Hộ Pháp Thần Kim Cang. . . . .ở bảo tháp Bạch Vân Cư Tự/Tây tạng/7/2012)

3/ Hoá thân hoạt dụng qua âm dương ấn:

Âm Dương Ấn hay Đại Thủ Ấn (Mahamudra) tách 2 tay ra hoạt dụng theo nguyện lực của hành giả.) Như vậy toàn bộ quá trình nhận gia trì lực chính là Tánh khởi Dụng. Từ không có gì, tự hiển thị thành Ấn Phụng Thỉnh hợp nhất 2 tay. Sau đấy hoạt dụng với âm dương chuyển động do 2 tay tách ra. Tương ứng với quá trình từ Vô Cực biến thành Thái Cực. Rồi từ Thái Cực hoá ra Âm Dương. Và Âm Dương tương thôi nhi sanh vạn pháp.

(Luyện công ở mật thất bảo tháp Bạch Vân Cư Tự /Tây Tạng /7/2012. Hoá Thân hoạt dụng qua Âm Dương Ấn chuyển động ở 2 tay bằng năng lượng giác ngộ. Âm Dương tương thôi nhi sanh vạn pháp)

 

Nhận gia trì lực của Như Lai bằng Phật Bộ Ấn. Sau đó luyện công tai Mandala Bạch Vân Cư Tự /Tây Tạng / 7/2012

 

Nhận gia trì lực của chư Bồ Tát, chư vị Tara, Dakini bằng khế ấn của Bồ Tát Bộ. Sau đó luyện công tại Mandala Bạch Vân Cư Tự-Tây Tạng /7/2012

 

Nhận gia trì lực của chư vị Hộ Pháp và Kim cang Thần qua Kim Cang Quyền Ấn. Sau đó luyện công tại Mandala của Bạch Vân Cư Tự- Tây Tạng / 7/2012