Hỏi:

Mô Phật

Thanh Tâm cũng sửa chữa những lỗi mà đã mắc phải.Nhưng làm thế nào để hết được cái TÔI là điều mà Thanh Tâm muốn sửa......

Làm thế nào mà phá được cái NGÃ trong khi cái đầu vẫn còn tâm trí Nhị Nguyên ,chưa Hợp nhất được với Như Lai ...

>>>>> 

Đáp:

Nhưng làm thế nào để hết được cái TÔI là điều mà Thanh Tâm muốn sửa......

- Hợp nhất với Phật Tánh của mình. Để Tánh nói, tánh nghe, tánh biết, tánh làm. . . .thì chỉ có hành động làm mà không có người làm. Đó là Vô ngã hay không còn cái Tôi.

. . . . .

Làm thế nào mà phá được cái NGÃ trong khi cái đầu vẫn còn tâm trí Nhị Nguyên ,chưa Hợp nhất được với Như Lai ...

- Như Lai là cái Tánh Phật trong người mình chứ không phải Ngã Như Lai.

Giữ gìn giới luật để thân tâm trong sạch, hành thiền để chứng định, thông hiểu giáo lý để sống không gây rối loạn tâm. Đó là khâu chuẩn bị.

Xong, học mật pháp của bản môn để nhận gia trì lực của ơn trên. Qua kỹ thuật truyền tâm ấn của Thiền thọ nhận một khối lượng mã thông tin vào a lại da thức.

Sau đó hành đạo để những kiến thức tiềm ẩn ấy biểu thị thông qua hành động cụ thể trước các tình huống.

Nhận biết tỉnh giác khi làm như vậy, thì sẽ thực chứng pháp ấy.

Dần dần thân khẩu ý sẽ tự biểu thị qua năng lượng giác ngộ với sự chứng kiến tỉnh giác phi nổ lực của thiền.

Quá trình ấy là toàn diện thì hành giả thực chứng vô ngã.

http://duongsinh.net/diendan/f/15/t/18301.aspx