Tam muội hay Tam Ma Địa là phiên âm của từ Samadhi. Chỉ trạng thái cực tịnh của thân tâm người tu tập khi quay về hợp nhất với cái rỗng không cùng cực của tâm thức. Do vậy tam muội là trạng thái tối thượng nhưng chưa giác ngộ. 

Lửa tam muội: Chỉ trạng thái đắc khí nhưng đã hợp nhất được với cái yên lặng cùng cực. 
Nó là trạng thái: Tinh, Khí, Thần hợp nhất để hoàn Hư. Do vậy nó ám chỉ người đắc khí mà năng lượng đã thăng hoa cùng cực để thành: “Hư”. 
Niệm Phật tam muội: là niệm Phật hiệu mà đạt trạng thái rỗng không yên lặng cùng cực của”Hư”. 
Đó là cách niệm Phật mà thân khẩu ý đều hợp nhất để tiến tới yên lặng cùng cực: 

Thân: chánh định và trang nghiêm 
Khẩu: niệm Phật hiệu điều hoà 
Ý: trụ vào Phật hiệu và hình ảnh của Như Lai. 
Đồng thời phải nhận biết tỉnh giác toàn bộ quá trình trên. Để nếu giải đải, thất niệm hay phan duyên thì phải lập tức tự tái lập trạng thái thân khẩu ý hợp nhất. 
Hành công như vậy khi đủ ngày giờ trạng thái Samadhi sẽ tự xảy ra.

...

Phật tượng trưng cho trạng thái thường tịnh, rỗng không, vô ngã, tự nhiên biết. . . . . Bởi vậy trong cuộc sống, bạn có thể niệm Phật Tam Muội bất cứ lúc nào và bất cứ khi nào, bằng lối sống chánh niệm và tỉnh giác.