Truyền tâm ấn và nhận ấn lệnh

Site Root

Site Root
A description has not yet been added to this group.

Tâm lý khí công

Những thuật ngữ, khái niệm về tâm lý khí công.

Truyền tâm ấn và nhận ấn lệnh

Tâm lý khí công

Rate This

Hỏi:

Nam mô A Di Đà Phật .

Bạch Thầy , xin Thầy có thể giải thích cho con rõ hơn về vấn đề : thế nào gọi là Truyền tâm ấn , và thế nào gọi là Nhận ấn Lịnh ? giữa hai vấn đề này nó có cùng mối tương đồng hay khác biệt?

Phải chăng điều này nó  được diễn ra trong mối liên quan giữa  Vị Thầy minh sư tại thế và Vị Thầy vô vi cùng với con người thật của người học trò .

và có phải nó như một << Bước Nhảy >> không phụ thuộc vào không gian và thời gian đối với những người tu Thiện Thệ hay tu xuống?

và với những người tu lên thì việc truyền tâm ấn và nhận ấn lệnh có xảy ra hay không?

Học Trò xin thành tâm cảm tạ công đức dạy của Thầy .

 

Đáp:

1/ Trích: “ Thế nào gọi là Truyền tâm ấn , và thế nào gọi là Nhận ấn Lịnh ? giữa hai vấn đề này nó có cùng mối tương đồng hay khác biệt?”

-          Truyền tâm ấn: là những mã thông tin từ các kênh năng lượng vũ trụ, in vào tâm thức người tu học

-          Nhận ấn lệnh: Người tu học nhận được một khế ấn (Mudra), một minh chú (Dalani) và một linh phù (Mantra), để tam mật tương ưng thực hiện một việc Phật sự cụ thể nào đấy.

-          Hai vấn đề nầy giống nhau ở chỗ: đều được minh sư tại thế đích thân trao truyền, thông qua biểu thị của thiêng liêng trên thân tâm người thầy.

-          Hai vấn đề này khác nhau ở chỗ: vấn đề được truyền tâm ấn sẽ là khả năng thường xuyên của người trò và sẽ thành thục hơn khi liên tục áp dụng trong việc độ sanh. Còn ấn lệnh chỉ là khả năng tạm thời để dùng cho một công việc nhất định, vì cơ thể và đạo hạnh của ngươi trò chưa đủ để ấn lệnh ấy hiển thị thường xuyên và liên tục.

2/Trích: “Phải chăng điều này nó  được diễn ra trong mối liên quan giữa  Vị Thầy minh sư tại thế và Vị Thầy vô vi cùng với con người thật của người học trò .”

-          Khi hoá thân người trò hợp nhất với hoá thân Guru mình gọi là “ngộ” hay “satori”. Lúc bấy giờ khi người trò đã chin muồi, Guru của người ấy sẽ dùng bí pháp của bản môn hợp nhất với chư vị thiêng liêng. Và các biểu thị truyền tâm ấn sẽ diễn ra đồng thời ở cơ thể Guru và cơ thể người đệ tử. Nên người thầy có thể kiểm tra quá trình ấy để không xảy ra tai nạn.

 3/ Trích: “và có phải nó như một << Bước Nhảy >> không phụ thuộc vào không gian và thời gian đối với những người tu Thiện Thệ hay tu xuống? “

-          Nó là quyết định của Guru hay minh sư tại thế. Khi quan sát thấy học trò của mình đã đủ tâm đức và đạo hạnh, đã chin muồi để truyền tâm ấn hay đã sẳn sàng để thực hiện nhiệm vụ hoằng dường chánh giáo Như Lai và thiện thệ độ sanh bất thối chuyển.

3/ Trích: “và với những người tu lên thì việc truyền tâm ấn và nhận ấn lệnh có xảy ra hay không ?”

-          Những người tu lên, chưa nhận gia trì lực, chưa có thầy độ mạng, không thể truyền tâm ấn vì người ấy tu bằng tâm trí nhị nguyên.

-          Những vị ấy còn chưa đến ngày nhận ấn lệnh. Vì chỉ lo tu cho bản thân mình chưa phát nguyện độ sanh.

Comments
  • Nam Mô A Di Đà Phật.

    Nam Mô Guru-Deva-Dakini-Hum