Phòng tranh Ba Gàn 12/2013

Vân du

Vân du
Bài viết phóng sự dài, nhật ký khí công.

Phòng tranh Ba Gàn 12/2013

  • Comments 2

Nhân ngày nghỉ cuối tuần. Mời chư huynh và các bạn xem một số hình ý niệm để thư giãn. Chúc chư huynh và các bạn luôn khoẻ vui hạnh phúc:

1/Diệu Quán Sát 1:

Click here to play this video

2/Diệu Quán Sát 2:

Click here to play this video

3/Diệu Quán Sát 3:

Click here to play this video

4/Diệu Quán sát 4:

Click here to play this video

5/ Diệu Quán sát 5:

Click here to play this video

6/Diệu Quán sát 6:

Click here to play this video

  • Nam  Mo  A Di Da Phat

  •                    Nam mô Pháp giới Tạng Bồ tát mahatat