-          Này chú Ba, bài báo viết về chuyến hành hương Népal vừa rồi rất hay. Nhưng một số người trong cuộc có phản ứng vì sợ ảnh hưởng đến Đức Ngài và sợ Phật tử hiểu nhầm. Chú Ba nghĩ sao về vấn đề này?

-          Này Cỏ May, ông có cho là các hình trong cái gương này sẽ lưu ảnh lại trong gương không?

-          Không thể được

-          Vậy ông có đề nghị hoa lá cỏ cây và mọi sự đừng in hình vào gương vì sợ chúng sanh hiểu nhầm về tính trong sáng và tính phản ảnh trung thực của cái gương chăng?

-           ! . . .

Đất / 26/9/2010