Tam Thân mà Nhất Thể, phương tiện thực hành Đại Thủ Ấn (Mahamudra)

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net

Tam Thân mà Nhất Thể, phương tiện thực hành Đại Thủ Ấn (Mahamudra)

 • Comments 1

-          Trong Vô Thượng Du Già (Anuttara Yoga Tantra) khi đã kết hợp Thể Năng Lượng (Yidam) và thể xác, thì mình ở đâu. Bởi vì cụ dạy phải luôn tỉnh giác chứng kiến mọi quá trình tu học?

-          Mình là "Cái người đang biết". Mình quan sát sự kết hợp giữa Năng Lượng (Yidam) và thể xác, để sẳn sàng điều chỉnh nếu thấy quá trình ấy mất Tịnh, mất Lạc, rối loạn không điều hòa và không đúng với qui định của giáo án.

-          " Cái Người đang Biết" này có phải là Phật Tánh ?

-          Nếu là "Tự nhiên Biết không cố gắng"thì chính là Tánh.

-          Làm sao để Tự Nhiên Biết Không Cố Gắng ?

-          Là một phản xạ có điều kiện của tâm linh, khi nhận biết bằng ý thức đi liền với sự hợp nhất của Yidam và thể xác vật lý. Quá trình rèn luyện này phải qua một thời gian nào đấy thì "Phản Xạ Biết' sẽ tự xuất hiện khi Năng Lượng (Yidam) hợp nhất với thể xác.

-          Yidam có phải là hóa thân của người tu?

-          Không phải, đó là Hóa Thân của Như Lai khi biểu thị qua một thể xác vật lý.

-          Vậy khi thực hành Đại Thủ Ấn (Mahamudra) với Tam Mật Tương Ưng thì có phải là biểu thị của Tam Thân mà Nhất Thể (Trimurti) không?

-          Đúng vậy. "Cái Biết là Tự Tánh Pháp Thân, Yidam (Thể Năng Lượng hay bản tôn Mandala) là Hóa Thân và thể xác vật lý đang hoạt dụng là Báo Thân hay Ứng Thân.  Ba Thân ấy đồng hợp nhất và biểu thị qua Tam Mật Tương Ưng là Thân mật, Khẩu mật và Ý mật, nên gọi là Tam Thân Nhất Thể.

-          Vậy yếu chỉ khi thực hành Đại Thủ Ấn (Mahamudra) là thế nào?

-          Làm cho Phật tánh bên trong biểu thị toàn vẹn ra bên ngoài qua thể xác. Người xưa gọi là: "Minh minh đức".

-          Làm sao để được vậy?

-          Khi Thân Không và Tâm Không thì Tánh Không sẽ tùy duyên tự biểu thị.

-          Làm sao để chứng Thân Không và Tâm không?

-          Luôn Biết Thân và Tâm đều do nhân duyên giả hợp, biến thiên miên viễn và vô thường nên không có yếu tố nào duy nhất tồn tại độc lập được cả.

-          Khi ấy thì Thể Năng Lượng hay Yidam (bản tôn Mandala) là thế nào?

-          Tùy hạnh nguyện, Tánh Bản Thể sẽ tự khu trú thành Tánh Khởi Dụng (Yidam).

-          Có phải, khi hạnh nguyện của hành giả thay đổi thì Hóa Thân của Như Lai sẽ thay đổi theo?

-          Đúng Vậy.

-          Vậy thế nào là thực chứng Vô Thượng Du Già (Anuttara Yoga Tantra)?

-          Khi tự Tánh Pháp Thân tùy duyên tự biểu thị qua Thân, Khẩu, Ý một cách trọn vẹn.

 

TP.HCM /15/8/2010/ Ba Gàn / Ghi lại buổi nói chuyện của Già Năm với mấy vị huynh trưởng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • *** Tam Thân mà Nhất Thể, phương tiện thực hành Đại Thủ Ấn (Mahamudra)

  .....Làm cho Phật tánh bên trong biểu thị toàn vẹn ra bên ngoài qua thể xác. Người xưa gọi là: "Minh minh đức"..!

  ....Và thực chứng Vô Thượng Du Già (Anuttara Yoga Tantra)..là ..  Khi tự Tánh Pháp Thân tùy duyên tự biểu thị qua Thân, Khẩu, Ý một cách trọn vẹn...!

  TP.HCM /15/8/2010/ Ba Gàn / Ghi lại buổi nói chuyện của Già Năm với mấy vị huynh trưởng)

  duongsinh.net/.../tam-than-ma-nhat-the-phuong-tien-thuc-hanh-dai-thu-an-mahamudra.aspx

  ....................................

  Mô Phật ..! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

  Buổi nói chuyện của cụ Già Năm với mấy vị huynh trưởng ..thật là ..Thiền Trà - Fáp Hoa ..!

  Chúng đệ tử xin chúc cụ Gìa Năm luôn Fáp thể Khương An- hành đạo Viên mãn trên đường Thiên Lý ạ !

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

                                     Chúng đệ tử con : AnhThien ( 9g40 fút Hà Nội đêm nhớ Thầy 15/8/2010)