December, 2009

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
 • Thơ vui - Ông Mập làm rẫy

  • 0 Comments

  Hê. . .h . .ê. . .ê. . . ê. . . .

  Xê Rê Pốc tuôn trào

  Rừng Tây Nguyên xôn xao

  Chim muông

  Thú rừng

  Suối và thác

  Cồng chiêng và tơ rưng

  Voi rừng mừng đất mới

  Tù và thổi tu. . .tu. .u. .u. . .u . . .u. . . .