Khí Công Nâng Cao / Bài tập tháng 12 - Thiền Quán trong KCDS

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Khí Công Nâng Cao / Bài tập tháng 12 - Thiền Quán trong KCDS

 • Comments 4

1.     Đu tiên là Quán Hơi Th. Nhận biết Hơi Thở điều hòa của mình qua việc bụng Phồng lên thì biết bụng đang phồng lên, Xẹp xuống thì biết bụng đang xẹp xuống. Nếu lạc Tâm nghĩ bậy thì biết mình đang nghĩ bậy, lập tức nghĩ bậy sẽ tự hết. Khi hết nghĩ bậy lại tiếp tục trụ vào"Phồng Xẹp của bụng". Hành công như vậy một thời gian khi nào bụng luôn Phồng Xẹp điều hòa, tâm không còn để việc khác chen vào thì xong giai đoan Quán Hơi Thở. Có thể bắt đầu Quán Thân, cách làm như sau:

2.     Quán Thân mình đang thẳng và thư giãn không ra gân. Bất cứ lúc nào nếu thấy Thân không được vậy thì lập tức điều chỉnh. Khi Thân đã được vậy thì lại trụ Tâm vào "Phồng và Xẹp của bụng"cho đến khi nào hơi thở luôn điều hòa. Sau đó lại tiếp tục Quán Thân. Hành công như vậy cho đến khi nào Thân luôn thẳng và thư dãn, bụng luôn Phồng Xẹp điều hòa, thì có thể tiến qua giai đoạn Quán Tâm

3.     Quán Tâm của mình. Thấy mình đang Nhận Biết Thân mình đang thẳng và thư giãn. Nếu thấy Tâm mình không được vậy mà lại đang nghĩ chuyện khác, thì Biết Tâm mình đang nghĩ chuyện ấy. Lát sau tâm mình sẽ dừng nghĩ chuyện ấy. Khi ấy thì mình lại quay về Quán Bụng Phồng Xẹp điều hòa. Khi hơi thở điều hòa rồi thì lại tiếp tục Nhận Biết mình đang Nhận Biết Thân thẳng thư dãn. Hành công như vậy cho đến khi nào luôn "Biết mình đang Nhn Biết", thì xong giai đoạn Quán Tâm. Khi ấy thì có thể chuyển sang giai đoạn Quán Khí . Cách làm như sau:

4.     Quán Khí bằng cách ngồi thẳng lưng, thư giãn, chấp tay trước ngực, thở điều hòa, bụng Phồng Xẹp điều hòa. Quán tưởng luồng Chân Khí từ không trung phóng xuống mũi nhọn bàn tay đang chấp. Luôn nhận biết mình đang Quán như vậy. Nếu phát hiện mình đang nghĩ chuyện khác (quên quán luồng chân khí) thì Biết mình đang nghĩ chuyện ấy. Lát sau tâm sẽ hết nghĩ chuyện ấy. Thì lại trụ tâm vào Phồng và Xẹp của bụng. Khi bụng đã Phồng Xẹp điều hòa, thì lại bắt đầu quán luồng khí phóng vào mũi nhọn bàn tay đang chấp. Khi nào tâm luôn trụ vào hình ảnh luồng Khí phóng đến mũi nhọn bàn tay đang chấp, bụng luôn Phồng Xẹp điều hòa thì xong giai đoạn Quán Khí. Khi ấy có thể chuyển sang giai đoạn Quán Âm. Cách làm như sau:

5.     Quán Âm bằng cách. Niệm thầm liên tục trong đầu câu: "Tôi đang nhận khí đây". Trụ chắc tâm vào câu niệm này. Lắng nghe tiếng niệm vang lên trong tâm. Chú ý: chỉ Trì thôi chứ không mở miệng ra niệm thành tiếng. Luôn nhận biết mình đang trụ tâm vào câu niệm này. Nếu phát hiện mình đang nghĩ chuyện khác, thì nhận biết mình đang nghĩ chuyện ấy. Lát sau tâm sẽ dừng nghĩ chuyện ấy. Khi ấy mình lại trụ tâm vào Phồng và Xẹp của bụng. Khi hơi thở đã điều hòa rồi thì lại tiếp tục Quán Âm. Hành công như vậy một thời gian, khi nào tâm luôn trụ vào âm thanh câu niệm "Tôi đang nhận Khí đây", mà không nghĩ chuyện khác, thì có thể vừa Quán Khí vừa Quán Âm. Đây là thời điểm kết thúc giai đoạn Tịnh Công và chuyển sang giai đoạn Động Công để tự trị lành Thân và Tâm bệnh của mình.

6.     Va Quán Âm va Quán Khí. Cách làm như sau: Trang nghiêm cơ thể thanh tịnh tâm, ngồi thẳng lưng thư giãn, thở điều hòa, chấp tay trước ngực, mũi nhọn bàn tay hướng lên trời. Quán tưởng luồng chân khí từ không trung phóng thẳng xuống mũi nhọn bàn tay đang chấp trước ngực. niệm thầm liên tục trong đầu"Tôi đang nhận Khí đây". Luôn lắng nghe tiếng niệm vang lên trong tâm và trụ tâm vào hình ảnh luồng khí phóng xuống mũi nhọn bàn tay. Luôn nhận biết mình đang trụ tâm vào hình ảnh luồng Khí và Âm Thanh câu niệm. Nếu phát hiện thấy mình đang nghĩ chuyện khác, thì Biết mình đang nghĩ chuyện ấy. Lát sau tâm sẽ hết nghĩ chuyện ấy. khi ấy thì mình lại quay sang trụ tâm vào hình ảnh luồng Khí và âm thanh câu niệm. Cứ như thế cho đến khi nào cơ thể Đắc Khí và bắt đầu chuyển động. Thì chuyển sang giai đoạn Quán Sự Chuyển Động Của Năng Lượng. Cách làm như sau:

7.     Quán S Chuyn Đng Khi Đc Khí. Cách làm như sau:

Luôn nhận biết chuyển động của cơ thể khi đắc khí. Chuyển động ấy phải luôn: Thật chậm, thật nhẹ, không trọng lượng và điều hòa. Nếu không được vậy thì phải điều chỉnh. Nếu phát hiện mình quên nhận biết sự chuyển động mà lại đang nghĩ đến chuyện khác, thì Biết mình đang nghĩ đến chuyện ấy. Lát sau tâm sẽ thôi nghĩ đến chuyện ấy. Khi ấy mình lại trụ tâm vào "Phồng Xẹp của bụng". Khi nào hơi thở đã điều hòa thì chuyển sang trụ tâm vào sự chuyển động của Khí. Hành công một thời gian khi nào cơ thể luôn chuyển động: Chậm, nhẹ, không trọng lượng, điều hòa, thì có thể sử dụng nguồn năng lượng này để tự trị bệnh bằng cách niệm thầm liên tục mã khóa": Tôi xin tự điều trị bệnh. . . . của tôi". Bị bệnh gì thì niệm liên tục xin tự trị bệnh ấy. Tùy theo bệnh lý riêng, năng lượng sẽ làm cơ thể tự xuất hiện động tác tự trị bệnh. Lỏng cơ nương theo thì tự nhiên làm được. Tuy nhiên phải luôn Nhận Biết Tỉnh Giác chuyển động trị bệnh của Khí. Nếu thấy không đáp ứng các yêu cầu: Chậm, nhẹ, không trọng lượng và điều hòa, thì lập tức tái lập. Nếu phát hiện mình quên Nhận Biết Sự Chuyển Động Trị Bệnh vì đang nghĩ đến chuyện khác, thì Biết mình đang nghĩ đến chuyện ấy. Lát sau tâm sẽ thôi nghĩ đến chuyện ấy. Khi ấy tâm mình lại trụ vào "Phồng Xẹp của bụng". Khi nào hơi thở đã điều hòa, thì lại tiếp tục Quán Sự Chuyển Động. Hành công như vậy một thời gian cho đến khi nào Chuyển Động Của Khí luôn chậm, nhẹ, không trọng lương và điều hòa thì có thể chuyển sang giai đoạn Quán Tâm Tịnh và An Lạc.

8.     Quán Tâm Tnh và An Lc.

Khi hành công thì cơ thể luôn thư giãn, trang nghiêm, khinh an, không trọng lượng. Nụ cười yên lặng luôn nở trên môi. Không phải chỉ mỉm cười ở miệng mà toàn Thân đều đang mỉm cười yên lặng và động tác tập là đang tải niềm vui yên lặng ấy ra chung quanh để mọi người cùng vui lây. Luôn nhận biết thấy tâm mình đang Tịnh, không có tình cảm kích động, không suy nghĩ điều gì và một niềm vui nhẹ nhàng tràn ngập cả tâm hồn mình. Nếu không được vậy thì lập tức phải điều chỉnh. Nếu phát hiện mình đang nghĩ chuyện khác quên Quán Tịnh, quên Quán An Lạc, thì Biết mình đang nghĩ chuyện ấy. Lát sau tâm sẽ thôi nghĩ chuyện ấy. Khi ấy mình lại trụ vào "Phồng và Xẹp của bụng" cho đến khi hơi thở điều hòa. Thì lại tiếp tục Quán Tịnh Quán An Lạc. Hành công như vậy một thời gian cho đến khi: Chuyển Động Của Khí luôn khinh an, tâm luôn Tịnh và lạc, thì lúc bây giờ có thể chuyển sang giai đoạn Tổng Lực, nghĩa là Nhận Biết một lần 3 chỉ tiêu hành công: Hơi Thở, Chuyển Động và Tâm lý.

9. Nhận Biết: Phồng Xẹp điều hòa của bụng, Chuyển Động Khinh An của cơ thể và Tâm Tịnh An Lạc.

Đến giai đoạn này hành giả đã có công phu cơ bản, có thể luyện công tổng lực bằng cách: Nhận Biết đồng thời 3 chỉ tiêu của KCDS. Đó là: Hơi thở luôn điều hòa biểu thị qua việc Phồng và Xẹp của bụng liên tục và điều hòa, chuyển động toàn thân chậm, nhẹ, không trọng lượng, điều hòa, đồng bộ và liên tục không đứt đoạn. Tâm luôn Tịnh và An lạc, nụ cười yên lặng luôn nở trên môi. Luôn nhận biết 3 chỉ tiêu như vậy. nếu không được vậy lập tức phải điều chỉnh.

Nếu phát hiện đang nghĩ chuyện khác quên Nhận biết, thì Biết đang nghĩ chuyện ấy. Lát sau tâm sẽ thôi nghĩ chuyến ấy. Khi ấy thì lại trụ tâm vào "Phồng Xẹp của bụng". Khi hơi thở đã điều hòa thì tái lập sự nhận biết về chuyển động khinh an của thân và Tịnh An Lạc của Tâm.

Hành công một thời gian cho đến khi nào hơi thở luôn điều hòa, chuyển động luôn khinh an và tâm lý luôn Tịnh An Lạc, thì có thể chuyển sang giai đoạn chỉ Nhận Biết Hơi Thở mà Chuyển Động của Thân vẫn tự động Khinh An và tâm lý vẫn luôn tự nhiên Tịnh An lạc.

10. Vô Tác: Hành công một thời gian như trên, thì hành giả có thể không cần dụng ý giữ hơi thở luôn chậm nhẹ dài sâu và điều hòa nữa mà hơi thở khi hành công vẫn luôn được như vậy.

Khi ấy thì khi hành công, không cần cố gắng Nhận Biết mà Cái Biết vẫn tự nhiên xuất hiện, Thân không cần dụng ý mà vẫn luôn hành động khinh an. Tâm không cần dụng ý mà vẫn luôn hiển thị niềm vui không nguyên nhân.

Lúa /11/2009

(Còn tiếp)

Comments
 • Xin chân thành cảm ơn Bác Lúa đã cho bài học bổ ích này.

 • Kính thưa Thày Bùi Long Thành,

  Con vẫn  đều đặn tập Khí công .Với con:giai đoạn THIỀN QUÁN  là vô cùng quan trọng nhưng cũng thật khó _"vạn sự khởi đầu nan"!.Con rất muốn cố gắng  nhưng còn nhiều lúng túng.

  Khi được xem giáo án này của Thày,con thấy rất dễ hiểu,dễ làm theo và kết quả tập khá lên nhiều.Lời dạy của Thày thật quý giá.

  Gần đây, con thường tập KC theo các bài dạy của Thày  và xem Thày thị phạm trên trang Web này .Con rất sung sướng và hy vọng : với nghệ thuật truyền dạy bậc thày  của Thày và với đội ngũ Huấn luyện viên có Tài,Đức được Thày đào tạo,"phương pháp KCDS Bùi Long Thành mà không có thày Thành" sẽ ngày một hiệu quả cao,sâu rộng trong quần chúng còn  hơn cả trước đây

  .

  Con rất biết ơn Thày.Kính chúc Thày Thân Tâm thường An Lạc

 • Namo Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

  Namo Guru Deva Dakini Hum

 • Không có một điều gì là thừa khi đọc lãi những bài học căn bản này càng đọc càng  thấy hay