November, 2007

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Khởi động trong thiền Đại Thủ Ấn (Mahamudra).

    • 0 Comments
    Mô Phật Này Cỏ May, để thực hành thiền Đại Thủ Ấn có hiệu quả và tránh tai nạn khi hành công. Phải khởi động thật đúng phương pháp. Có 4 hình thức khởi động mà ông cần phải triệt để tuân thủ: 1. Khởi động thể vật lý : Đó là thực hành các bài...