July, 2006

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Đại Thủ Ấn (Mahamudra).

    • 1 Comments

    -     Thế nào là Đại Thủ Ấn?
    -     Này Cỏ May! Mahamudra hay Đại Thủ Ấn là khế ấn tự hiển thị khi khí trường của người uống trà tương giao với trường năng lượng của tánh trà. . . .hay cái Một tương giao với cái Toàn Diện!