May, 2006

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Pháp cúng dường bằng cửu tự dalani.

    • 0 Comments

    Chuẩn Đề Dalani có nhiều công dụng, nó là phương tiện thiện xảo của phép tu thiền năng lượng.
    Ông đã có lòng hỏi, già chẳng dám dấu cái dốt của mình nên tình thật mà nói  cái kinh nghiệm riêng của mình về pháp "Cúng dường" bằng Chuẩn Đề Dalani