March, 2006

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Tổng trì chân ngôn.

    • 0 Comments
    Này Cỏ May! Gọi Um A Hum là tổng trì chân ngôn. Vì câu chú ấy bao gồm mọi câu chú khác.

    UM nghĩa là từ rỗng không mà hiển thị thành vạn pháp . . . .

    Ông hỏi tại sao à?