July, 2004

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Bài 5 sau A- Asana , Tư thế của tự do!

    • 0 Comments
    Bạn đã bao giờ thấy một mầm cây mới phá tung cái vỏ hạt của nó và xuyên đất đi lên chưa? Bạn chắc có lẽ đã thấy rồi phải không, từ cái tĩnh lặng, từ cái lặng im,
  • Bài 6 sau A- Dịch cân kinh : Vũ điệu của lặng im.

    • 0 Comments
    "Hãy đặt mắt ở tai, đặt mắt ở tay chân, đặt mắt ở linh hồn...Hãy nghe từ âm thanh cõi lặng yên, đặt tai ở tứ chi, đặt tai ở đại vũ trụ...Chẳng tiến, chẳng thối, lặng im mà trôi theo dòng của đạo...."