Nếu ước mơ thành Phật sẽ không thành Phât. Điều đầu tiên hãy thức dậy.
Cũng vậy. Muốn uống cà phê ngon. Việc đầu tiên là ra khỏi mơ mộng và tưởng tượng. Hãy có mặt lúc uống.
^^^

(Cà phê phi trường)