Lang thang Moskva. Chờ đoàn ở Việt Nam qua sẽ đi thăm quan Saint Peterburg. Sau đó sẽ lên mạn bắc cực để trải nghiệm bắc cực quang, biển băng và làng tuyết.

Tại Дворец Царя Алексея Михайловича Wooden Palace of Tzar Alexis of Russia.

Tại Moskva.

Tại Hotel Katyusha.