Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . . trước khi vì money. . . biến thành monkey. . .
Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . .trước khi vô vi biến thành sân si. . .
Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . .trước khi cu li biến thành cu lì. . .
Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . .trước khi thị phi đánh đồng từ bi. . .
Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . . nếu không chẳng còn bi để chạy. . .
Chạy ngay đi. . .chạy ngay đi. . .