Lễ Bà rồi nếu bạn có thích thì đi Trà Sư chơi rất khoái.